Terminology
Terminologie

Zkameněliny

 

Tři roky uplynuly od doby, co byl luxusní resort a zábavní park, Jurský svět, zničen uniklými dinosaury. Isla Nublar je nyní lidmi opuštěn a přeživší dinosauři si v džunglích ostrova žijí svými životy.

Když se však spící ostrovní sopka začne probouzet k životu, Owen (Chris Pratt) a Claire (Bryce Dallas Howard) vyrážejí na výpravu, aby jedny z posledních dinosaurů, před touto katastrofickou událostí, zachránili. Owen touží nalézt opuštěnou Blue, poslední přeživší z raptoří smečky, co vychoval. Claire žene zpátky na ostrov pocit viny. S vybudovanou úctou a respektem k těmto tvorům, chce napravit své chyby z minulosti a vykonat to, co považuje za správné. Jakmile jejich expedice dorazí na tento nestabilní ostrov a na povrch začne vyvěrat láva, odhalují konspiraci, která by mohla celou naši planetu uvrhnout do nebezpečného řádu, jenž byl nastolen v časech prehistorie.

Úžas, dobrodružství a nebezpečí se staly synonymem jedné z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších franšíz v historii kinematografie. Zcela nové události svedou oblíbené hrdiny s dinosaury opět dohromady. Vítejte v JURSKÉM SVĚTĚ... Velkolepějším a děsivějším než kdy předtím. Vítejte v PADLÉM KRÁLOVSTVÍ!

Zoology
Zoologie

Definice

 

Zoologie je věda zabývající se studiem živočichů. Její název je odvozen z řečtiny: zoon = zvíře, živočich, tvor. Jako taková je tedy součástí biologie. Zoologii lze rozdělit na všeobecnou a speciální resp. systematickou zoologii. Zatímco první se zabývá obecnými jevy a zákonitostmi společnými všem nebo mnoha skupinám živočichů, druhá studuje specifické zvláštnosti jednotlivých skupin. Aplikovaná (použitá) zoologie se zabývá živočichy s praktickým významem pro člověka a přenáší poznatky teoretické zoologie do praxe; patří sem např. zemědělská, lesnická, myslivecká, medicínská zoologie. Zoologii můžeme dále členit do řady užších disciplín. Tak např. stavbou živočišného těla se zabývá morfologie živočichů, ontogenetickým vývojem embryologie, funkce živočišného organismu studuje fyziologie, chováním se zabývá etologie. Studiu cizopasníků se věnuje parazitologie. Některé zmíněné podobory zoologie studují budoucí veterináři podrobněji a ve větším rozsahu než vlastní zoologii. Za hraniční obory lze považovat např. ekologii, zoogeografii, taxonomii, hydrobiologii nebo paleontologii. Paleontologie se zabývá vymřelými (fosilními) formami, zoogeografie, která sama je součástí biogeografie, studuje rozšíření živočichů.

Podle specializace na jednotlivé skupiny živočichů rozeznáváme v rámci zoologie např. malakologii resp. malakozoologii (nauka o měkkýších), akarologii, arachnologii, entomologii, ichtyologii, batrachologii (nauka o obojživelnících), herpetologii (nauka o plazech), ornitologii a mammaliologii neboli teriologii (nauka o savcích). Entomologie se dále člení na lepidopterologii, koleopterologii, dipterologii aj. Hydrobiologie studuje zákonitosti života ve vodě. Bionomie zkoumá a popisuje způsob života živočišných druhů. Faunistika zkoumá a popisuje zvířenu neboli faunu, tj. soubor druhů vyskytujících se na určitém území. Z metodologického hlediska lze hovořit o experimentální nebo terénní zoologii apod. V rámci zoologie se z tradice dosud probírá i protozoologie (nauka o prvocích), ačkoli podle současného pojetí nejsou prvoci pokládáni za živočichy.

Geology
Geologie
  • Planetologie

Definice

 

Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř planety i na jejím povrchu (geologické děje). Jedná se o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje výklad dějů) a historickou. Také se jedná o vědu časoprostorovou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době. Samotná geologie je velmi široká a tak se dělí na další geologické obory.

Biology
Biologie
  • Zoologie
  • Genetika

Definice

 

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

V užším slova smyslu bychom pak biologii mohli popsat jako vědu, zkoumající organismy od úrovně subcelulární, tedy od úrovně jednotlivých buněčných organel se vším, co s nimi souvisí, přes úrovně buněk, tkání, orgánů a jedinců až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů.

Genetika je nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů. Pod pojmem dědičnost (= heredita) rozumíme schopnost organismu reagovat určitým způsobem na určité podmínky vnějšího prostředí a jejich změny. Jde tedy o přenos určitých způsobů metabolismu, které jsou potenciálně obsaženy v buňce, z jedné generace na druhou, kde je ale samozřejmě ještě potřeba určitého vlivu prostředí. Tedy dědičnost zajišťuje, že potomci se vždy podobají svým rodičům a mají s nimi řadu shodných znaků. Proměnlivost (= variabilita) naopak zajišťuje odlišnost jedinců jednoho druhu. Projevy proměnlivosti se rozšiřují působením faktorů vnějšího prostředí. Hlavní metoda genetického výzkumu je křížení neboli hybridizace. Jde o pohlavní rozmnožování dvou jedinců.

Planetology
Planetologie
  • Cosmologie
  • Astronomie

Definice

 

Studium planet, planetek a jejich měsíců. Zabývá se jejich vznikem a vývojem, vnitřní stavbou, povrchovými útvary (viz tabulku), atmosférami planet, jejich stavbou, chemickým složením, okamžitým stavem atmosféry (tedy počasím) i dlouhodobými změnami (podnebím). Zejména se věnuje problému, proč se atmosféry jednotlivých planet od sebe tolik liší. Planetologie je vědní obor zahrnující geologii, fyziku atmosféry a astronomii. Kosmický výzkum, zejména planetární sondy, umožňuje pozorovat jednotlivá tělesa zblízka nebo přímo na jejich povrchu.