Zoology
Zoologie

Definice

 

Zoologie je věda zabývající se studiem živočichů. Její název je odvozen z řečtiny: zoon = zvíře, živočich, tvor. Jako taková je tedy součástí biologie. Zoologii lze rozdělit na všeobecnou a speciální resp. systematickou zoologii. Zatímco první se zabývá obecnými jevy a zákonitostmi společnými všem nebo mnoha skupinám živočichů, druhá studuje specifické zvláštnosti jednotlivých skupin. Aplikovaná (použitá) zoologie se zabývá živočichy s praktickým významem pro člověka a přenáší poznatky teoretické zoologie do praxe; patří sem např. zemědělská, lesnická, myslivecká, medicínská zoologie. Zoologii můžeme dále členit do řady užších disciplín. Tak např. stavbou živočišného těla se zabývá morfologie živočichů, ontogenetickým vývojem embryologie, funkce živočišného organismu studuje fyziologie, chováním se zabývá etologie. Studiu cizopasníků se věnuje parazitologie. Některé zmíněné podobory zoologie studují budoucí veterináři podrobněji a ve větším rozsahu než vlastní zoologii. Za hraniční obory lze považovat např. ekologii, zoogeografii, taxonomii, hydrobiologii nebo paleontologii. Paleontologie se zabývá vymřelými (fosilními) formami, zoogeografie, která sama je součástí biogeografie, studuje rozšíření živočichů.

Podle specializace na jednotlivé skupiny živočichů rozeznáváme v rámci zoologie např. malakologii resp. malakozoologii (nauka o měkkýších), akarologii, arachnologii, entomologii, ichtyologii, batrachologii (nauka o obojživelnících), herpetologii (nauka o plazech), ornitologii a mammaliologii neboli teriologii (nauka o savcích). Entomologie se dále člení na lepidopterologii, koleopterologii, dipterologii aj. Hydrobiologie studuje zákonitosti života ve vodě. Bionomie zkoumá a popisuje způsob života živočišných druhů. Faunistika zkoumá a popisuje zvířenu neboli faunu, tj. soubor druhů vyskytujících se na určitém území. Z metodologického hlediska lze hovořit o experimentální nebo terénní zoologii apod. V rámci zoologie se z tradice dosud probírá i protozoologie (nauka o prvocích), ačkoli podle současného pojetí nejsou prvoci pokládáni za živočichy.